مدرسه آرتسنس / کلاس عکاسی آنلاین

کلاس عکاسی مقدماتی
کلاس عکاسی مقدماتی

۶ جلسه |  ۱۲ ساعت 

شروع از ۲۶ خرداد

کلاس شناخت نور
کلاس شناخت نور

۶ جلسه |  ۱۲ ساعت 

شروع از ۲۰ خرداد

کلاس لایت‌روم
کلاس آموزش لایت روم

۶ جلسه |  ۱۲ ساعت 

شروع از ۲۶ خرداد

کلاس کاربردهای فتوشاپ در عکاسی
کلاس کاربردهای فتوشاپ در عکاسی

۱۰ جلسه | ۲۰ ساعت

شروع از ۲۸ تیر

کاربردهای فتوشاپ در طراحی گرافیک
کلاس کاربردهای فتوشاپ در گرافیک

۱۰ جلسه | ۲۰ ساعت

شروع از ۲۶ تیر 

کلاس عکاسی پرتره
کلاس عکاسی پرتره

۱۳ جلسه |  ۳۹ ساعت 

شروع از ۳۰ شهریور

کلاس عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
کلاس آنلاین عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

دو ترم، ۱۲ جلسه،۲۴ ساعت

شروع از ۵ تیر 

کلاس کاربردهای فتومونتاژ در عکاسی تبلیغاتی
کلاس فتومونتاژ در عکاسی تبلیغاتی

 ۸ جلسه |   ۱۶ ساعت 

شروع از ۲۶ خرداد

کلاس درباره عکاسی
کلاس درباره عکاسی

۸ جلسه | ۲۴ ساعت 

شروع از ۱۸ خرداد 

کلاس عکاسی مستند
 کلاس عکاسی مستند

۱۰ جلسه | ۲۰ ساعت

شروع از ۲۵ خرداد

کارگاه مجموعه عکس مستند
 کارگاه مجموعه عکس مستند

۱۰ جلسه | ۲۰ ساعت

شروع از ۲۵ خرداد

کلاس عکاسی معاصر
کلاس عکاسی معاصر

۸ جلسه | ۱۶ ساعت

شروع از ۲۳ خرداد 

کلاس عکاسی و هنرهای جدید
کلاس عکاسی و هنرهای جدید

۱۰ جلسه | ۲۰ ساعت

شروع از ۲۵ خرداد

کلاس عکاسی سینما
کلاس عکاسی سینما

۸ جلسه | ۱۶ ساعت

شروع از ۲۵ خرداد

کلاس درک و تحلیل عکس
دوره جامع درک و تحلیل عکس

دو ترم،۱۸ جلسه،۳۶ ساعت

شروع از ۲۴ خرداد

کلاس فاین آرت
دوره جامع فاین آرت

سه ترم، ۲۴ جلسه،۷۲ ساعت

شروع از ۱۷ خرداد